Get Adobe Flash player

regis


เรียน ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย) มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการกรอกรายละเอียดการสมัคร ในช่องสมัครสมาชิกและทำการกดยืนยัน

2. ระบบจะดำเนินการแจ้งมายังอีเมลล์ของท่านโดยจะแจ้งรายละเอียดส่วนตัวของท่านที่ทำการสมัครสมาชิกพร้อมทั้งเลขบัญชีธนาคารเพื่อดำเนินการชำระเงิน

3. เมื่อท่านได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้นำรายละเอียด กรอกลงในระบบอีกครัั้งในเมนู แจ้งชำระเงินสมาชิก

4.ระบบจะดำเนินการแจ้งมายังอีเมลล์ของท่านถึงสถานะการสมัคร รอภายใน 1 ชั่วโมงให้ท่านทดสอบการใช้งาน

ด้วย username password ที่่ท่านได้กำหนดไว้