Get Adobe Flash player

บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย)

ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556


ลำดับ

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

มือถือ

1

นายแพทย์คำนวณ

อึ้งชูศักดิ์

กรมควบคุมโรค

นายกสมาคม

081-932-1610

2

นายแพทย์รุ่งเรือง

กิจผาติ

สำนักโรคติดต่อทั่วไป

อุปนายก คนที่ 1

081-989-1978

3

นายแพทย์โสภณ

เอี่ยมศิริถาวร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ

อุปนายก คนที่ 2

081-555-9216

4

นายแพทย์ยุทธพงษ์

ศรีมงคล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

อุปนายก คนที่ 3

081-377-2424

5

นายแพทย์เอนก

มุ่งอ้อมกลาง

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

วิชาการ

081-789-4643

6

แพทย์หญิงดารินทร์

อารีย์โชคชัย

สำนักระบาดวิทยา

เหรัญญิก

081-498-7445

7

นายวันชัย

อาจเขียน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี

นายทะเบียน

081-961-1481

8

นางสวรรยา

จันทูตานนท์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

ปฎิคม

080-137-4588,

081-620-3460

9

นางดรุณี

โพธิ์ศรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์

089-919-9815

10

นางสาวนิภาพรรณ

สฤษดิ์อภิรักษ์

สำนักระบาดวิทยา

เลขานุการ

081-943-7733

11

นายแพทย์สุริยะ

คูหะรัตน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

กรรมการ

084-123-9191, 086-333-9520

12

นายแพทย์วงวัฒน์

ลิ่วลักษณ์

กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

กรรมการ

081-665-3511

13

นายกิตติพิชญ์

จันที

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

กรรมการ

084-519-9811

14

นายวรพันธ์

อัมระรงค์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการ

081-671-3257

15

นางกรรณิการ์

พินิจ

โรงพยาบาลระยอง

กรรมการ

089-936-9668