Get Adobe Flash player

 

epieat

ด้วยสมาคมระบาดวิทยา (ประเทศไทย) กำหนดให้มีการจัดอบรมหลักสูตร “ระบาดวิทยาเบื้องต้นเพื่อการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน”
ขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 และวันที่13-15 กันยายน 2559 ณ จังหวัดนครนายก
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านระบาดวิทยาเบื้องต้น
ให้สามารถสนับสนุนและร่วมปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้จาก ที่นี่